Pakkan Okullarına Hoş geldiniz | Beykoz - İSTANBUL

  • 444 75 60Bizi Arayın!

  • info@pakkan.k12.tr Bize Yazın!

KURUMSAL

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

PAKKAN OKULLARI  GİZLİLİK POLİTİKASI VE
KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

PAKKAN EĞİTİM KURUMLARI  A.Ş. olarak özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler Okulumuzca alınmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden PAKKAN EĞİTİM KURUMLARI  A.Ş  sorumludur.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, PAKKAN OKULLARI  yerleşkeleri  ve internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, okulumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

3.1. Öğrenci ve Yasal Temsilci  Bilgi ve Verileri: Öğrencilere ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, kimlik üzerinde kayıtlı tüm bilgiler, yabancı uyruklular için pasaport no, ikamet adresi ve diğer  iletişim bilgileri, fotoğraf, öğrenci numarası gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Öğrencilerin yasal temsilcilerine ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, kimlik üzerinde kayıtlı tüm bilgiler,  yabancı uyruklular için pasaport no, ikamet ve iş adresi ile diğer iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli bilgiler ve indirim sağlanması için diğer çocuklarına dair isim ve kimlik bilgileri, malvarlığı hakkında bilgiler  alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.2. Ziyaretçi Bilgi Verileri:
Okul ait  kampus  ve diğer birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, Okula  ait tüm kampuse  gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri,kimlerle görüşecekleri bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Bilgi ve Verileri:
Okulumuzun üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların,taraf temsilci ve vekilleri ile personelinin ve  ilgililerinin  ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri , sertifika, ruhsat,yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi aşamasında,  sözleşmenin kurulması sırasında  alınabilmekte, sözleşmenin  ifası ve ispatı amacıyla saklanabilmektedir.Kişisel verileriniz, Okulumuzun hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, okula kayıt yapılabilmesi, ölçme değerlendirme dahil eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Okulumuzun hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, okulumuzun ve faaliyetlerinin tanıtılması, okulumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi,öğrenci kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, Okul’un Eğitim hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için Okul’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Okul tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Okul içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; okulumuzun bağlı olduğu şirket ve ortakları ile iştirakçilerine; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Okulumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı,İstanbul İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi olarak başvuruda bulunabilir ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
Merkez Mah. Şahinkaya Cad.No:86/3 Beykoz/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@pakkan.com.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

PAKKAN OKULLARI